Anketa

Víte, co je to Místní akční skupina?

Celkem hlasů:
15
Hlasování začalo:
6. 1. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

 

Máme rádi venkov

 

logo

 

odkaz

 

zpravodaj

Obsah


Vážení návštěvníci,

dovolte, abychom Váš přivítali na webových stránkách

Místní akční skupiny Naděje o.p.s.

Toto jsou jediné oficiální stránky společnosti MAS Naděje o.p.s.


Jsme nezisková společnost založená městy a obcemi za účelem koordinace regionálního rozvoje území Mostecka, Litvínovska a Teplicka.

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku k našim stránkám, neváhejte nás kontaktovat.


 

logo

PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

VRŠANSKÁ UHELNÁ A.S.

 

MAS Naděje o.p.s. by touto cestou chtěla co nejsrdečněji poděkovat společnosti Vršanská uhelná, a.s. za poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,-Kč.

Finanční dar bude sloužit k financování smysluplných aktivit vedoucí k úspěšné přípravě MAS Naděje o.p.s. na realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 – 2020, prostřednictvím které MAS Naděje o.p.s. podpoří projekty koncových žadatelů ve venkovském prostoru Mostecka částkou téměř 78 miliónů Kč.

Tento dar je dalším z mnoha výrazů společenské odpovědnosti společnosti Vršanská uhelná, a.s. k podpoře subjektů, které usilují o realizaci společensky přínosných aktivit napříč naším problematickým regionem.

DĚKUJEME!!!

Ing. Kamila Fridrichová

Ředitelka

logo

 


HSRM LOGO

PODĚKOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ RADĚ MOSTECKA, Z.S. 

 

Na základě naší žádosti o podporu, kterou jsme podali dne 4. července 2016, na projekt „Analýza problémů a potřeb mateřských a základních škol na území MAS Naděje o.p.s. za účelem efektivního nasměrování finančních prostředků z dotačních titulů ČR, nám Hospodářská a sociální rada Mostecka schválila dotaci ve výši 50.000,-Kč. Výstupem projektu bude dokument, mapující aktuální potřeby mateřských a základních škol v území MAS Naděje o.p.s. s důrazem na možnosti a metodickou pomoc při efektivním směřování finančních prostředků z dotačních titulů MŠMT ČR, MMR ČR ale i např. Fondu Ústeckého kraje nebo podpory ze stran měst a obcí.

Za schválení žádosti o podporu ve výši 50.000,-Kč velice děkujeme.    

 

Ing. Kamila Fridrichová

Ředitelka MAS Naděje o.p.s.

logo


Setkání zástupců MAS Naděje o.p.s. se starosty obcí

Dne 20. července 2016 v 10 hod. se v zasedací místnosti sekretariátu Hospodářské a sociální rady Mostecka uskutečnilo pravidelné setkání zástupců MAS Naděje o.p.s. se starosty obcí a měst v místní působnosti MAS Naděje o.p.s. Předseda Správní rady pan Petr Pillár představil přítomným starostům prezentaci, jejímž obsahem byly např. aktuální informace o Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014 – 2020 a informace o roli obcí při její realizaci. Prezentovány byly především možné výzvy v roce 2017, ve kterých lze financovat klíčové aktivity pro rozvoj území právě prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD).

Prezentaci, která byla starostům představena, si můžete prohlédnout zde.

 

foto foto foto

 


Setkání zpracovatelů Místních akčních plánů vzdělávání

Zástupci MAS Naděje se zúčastnili dne 14. 7. 2016 pracovního setkání zpracovatelů Místních akčních plánů vzdělávání (tzv. MAP vzdělávání zaměřených na mateřské a základní školy) a Krajských akčních plánů vzdělávání (tzv. KAP vzdělávání zaměřených na střední a vysoké školy) v rámci Ústeckého kraje. Jednání byl přítomen i zástupce MŠMT ČR. Obsahem jednání bylo seznámení a porovnání současných stavů rozpracovanosti jednotlivých MAP, které jsou tvořeny převážně dle hranice obcí s rozšířenou působností (ORP). Dále zástupci diskutovali vznik strategického rámce dokumentu vč. příkladů dobré praxe při komunitním zapojení aktérů v území. Byla navázána spolupráce např. ve zvýšení komunikace, zvýšení intenzity ve výměně informací, kontaktů na experty apod. MAS Naděje není zpracovatelem MAP, je však aktivním partnerem řídícího výboru dvou MAP vzdělávání vznikajících na území MAS Naděje, a sice MAP vzdělávání pro ORP Most a pro ORP Litvínov. Pro území ORP Teplice je zpracovatelem MAP MAS Cínovecko o.p.s., se kterou MAS Naděje intenzivně spolupracuje.

 

foto foto foto

 

 


 

 

                              

 

Prázdniny v plném proudu a stejně tak, jako my, vyjíždí na kola řada z Vás. Jestli máte rádi poklidnou jízdu spojenou s poznáváním, pak určitě doporučujeme propojit obci Malé Březno a Lišnice s městem Postoloprty.

 


 

MŽP spouští slibovaný program na boj se suchem za 300 milionů. Peníze půjdou na zdroje pitné vody v obcích

12.07.2016

Ministerstvo životního prostředí nepolevuje v boji proti suchu. Po podpoře projektů řešících rekonstrukce úpraven vody a propojování vodárenských soustav, chytré hospodaření s vodou v obcích a zadržení vody v krajině přírodě blízkými opatřeními vyhlašuje MŽP program zaměřený na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. V praxi to znamená dotace na nové i průzkumné vrty řešící zdroje pitné vody v obcích, včetně jejich napojení na vodovodní řady. Více informací naleznete zde.

Přijďte na odborné semináře o boji se suchem a ekologickými zátěžemi

Novou sérii tří půldenních seminářů zaměřených na boj se suchem a likvidaci ekologických zátěží připravilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Semináře se uskuteční na přelomu července a srpna v Ostravě, Praze a Brně. Určeny jsou starostům, zástupcům městských či krajských úřadů i poradenským firmám zpracovávajícím projektové žádosti.

Vstup na seminář je pro registrované zdarma, registrovat se lze na www.unni-konference.cz. V případě dotazů pište na seminare@sfzp.cz.

Místo a konání seminářů „Boj se suchem a ekologickými zátěžemi":
  • 26. července 2016 / Ostrava
    Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, sál zastupitelstva, 3. patro
  • 27. července 2016 / Praha
    Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, sál zastupitelstva, 1. patro
  • 2. srpna 2016 / Brno
    Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 1, Sněmovní sál, 1. patro

 

Více informací najdete zde.


Jednání pracovní skupiny EKONOMICKÝ ROZVOJ při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje

Dne 29. 6. 2016 se zúčastnil zástupce MAS Naděje o.p.s. zasedání pracovní skupiny EKONOMICKÝ ROZVOJ při Regionální stálé konferenci Ústeckého kraje, které se konalo v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem.

Podstatou jednání byla aktualizace regionálního akčního plánu (RAP), který slouží pro evidenci projektových záměrů podnikatelů napříč Ústeckým krajem a o jehož vyplnění není velký zájem. Dále členové pracovní skupiny diskutovali nad hodnocením významu aktivit Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 pro rozvoj Ústeckého kraje. Zástupci Ústeckého kraje závěrem přednesli informace k postupu příprav návrhové části Strategie hospodářské restrukturalizace vč. informací ke spuštění nových projektů z Operačního programu Zaměstnanost pro Ústecký kraj. O bližších informacích k zajímavým projektům Vás budeme informovat.

Pracovní jednání ze dne 28. 6. 2016 Pracovní jednání ze dne 29. 6. 2016

 


obrázek

 

Správní rada MAS Naděje o.p.s. na svém zasedání, konaném dne 22. června 2016, schválila Výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS Naděje o.p.s. za rok 2015. Celé znění Výroční zprávy si můžete přečíst zde.



vykřičník

 

Podívejte se na nové dotační tituly v sekci

"Informace o dotacích".

vykřičník


 

 


Další možnost ušetřit za energie ve veřejných budovách - nová výzva OPŽP

Tisková zpráva

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují další výzvu zaměřenou na projekty energetických úspor a lepší využití obnovitelných zdrojů energie ve veřejných budovách. Dotace v celkovém objemu tří miliard korun pomůžou především městům a obcím významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Své žádosti mohou podávat od 1. září do 20. prosince 2016. Více informací naleznete zde.


 

SCLLD

 

Dne 30. března 2016 jsme podali žádost o podporu integrované strategie – Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020. Celé znění naší stratigie naleznete zde. V současné době stále čekáme stanovisko řídícího orgánu Ministerstva pro místní rozvoj ČR k formální kontrole přijatelnosti přes interní depeši Informačního systému koncového příjemce (MS 2014+). Postup průběhu schvalování strategií CLLD si můžete prohlédnout zde.

Termín pro předkládání žádostí o podporu SCLLD č. 2 bude prodloužen do 31. října 2016. Informace je zveřejněna na webu www.mmr.cz a také na www.uzemnidimenze.cz.


 


MŽP podpoří 25 miliony korun především vzdělávací a osvětové aktivity škol v oblasti životního prostředí

Tisková zpráva

Ministerstvo životního prostředí vyčlenilo z národních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR 25 milionů korun na realizaci zavedených environmentálních vzdělávacích projektů pro školy všech stupňů, vzdělávání veřejné správy, rozvoje metodického zázemí pro vzdělávání pedagogů a také na realizaci aktivit zaměřených k interpretaci přírody v chráněných územích. Žádosti mohou žadatelé předkládat od 14. června do 30. července 2016.


MPSV poskytne na rozvoj regionů 1,8 miliardy korun

Tisková zpráva

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) výzvu na podporu komunitního rozvoje. Určena je místním akčním skupinám (MAS), mezi něž z Evropského sociálního fondu rozdělí celkem 1,8 miliardy korun. Více informací zde.


logo
Nabídka zpracování "Programu rozvoje obce"

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. MAS Naděje o.p.s. by ráda nabídla Vašemu městu či obci pomoc při realizaci procesů přípravy, tvorby a realizace programu rozvoje obce. Podrobnosti naleznete zde.


logo
Výzva na "Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování"

Každá škola, která se zúčastnila dotazníkového šetření "Potřeby základních a mateřských škol v ČR", které probíhalo od prosince 2015, může v období let 2015 - 2020 čerpat evropské finanční prostředky formou šablon. Šablony jsou určeny pro MŠ i ZŠ. Podrobnosti naleznete zde.